Regulamin Serwisu oraz pośredniczenia w rezerwacji Usług, a także sprzedaży Usług.

1. Informacje podstawowe

1.1.

Niniejszy regulamin Serwisu START Parking (dalej „Regulamin”) którego właścicielem, a zarazem administratorem jest ECOM Media Group  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 42, 01-171 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000950300, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, posiadająca NIP: 5272681063, REGON: 146228193, jak również kontaktowy adres poczty elektronicznej: pomoc@startparking.pl (dalej „ECOM Media”) oraz numer telefonu: 222 952 555, określa zasady oraz warunki funkcjonowania serwisu internetowego działającego pod domeną parkingi.exim.pl www.startparking.pl (dalej „Serwis”). Regulamin określa również zasady korzystania z serwisu przez jego użytkowników, klientów usług oraz pozostałe odwiedzające osoby, jak również oferowane w ramach serwisu funkcjonalności, zakładki i informacje relewantne z punktu widzenia użytkownika i powszechnie obowiązujących przepisów.

1.2.

Jeżeli nic innego nie wynika z treści Regulaminu, wyrazy pisane w Regulaminie wielką literą będą posiadały następujące znaczenie:

1.2.1.

Serwis – serwis internetowy działający pod domeną startparking.pl, jak również równolegle współpracujący z subdomenami utworzonymi w serwisach internetowych podmiotów współpracujących z ECOM Media, które przekierowują Użytkowników do Serwisu lub umożliwiają im korzystanie z Serwisu z poziomu subdomeny parkingi.exim.pl podmiotu współpracującego z ECOM Media i w ten sposób realizację Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu;

Serwis współpracujący –  z systemami rezerwacyjnymi przy użyciu innych dostępnych narzędzi tele- informatycznych i informatycznych, wykorzystujących dane przesyłowe, które umożliwiają korzystanie z Serwisu z poziomu systemu rezerwacyjnego podmiotu współpracującego z ECOM Media;

W skład Serwisu wchodzi również wyszukiwarka, działająca jako aplikacja internetowa wykorzystująca połączenia z bazą danych ECOM MEDIA oraz z Parkingami, służąca do wyszukiwania ofert Usług (w tym wolnych miejsc postojowych do wynajęcia) oraz ich rezerwowania i odpłatnego najmu przez Użytkowników (stających się w momencie potwierdzenia rezerwacji Klientami START Parking) lub, w ich imieniu, przez podmioty współpracujące z ECOM Media;

1.2.2.

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, w tym również telefonicznie, zainteresowana realizacją Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, jak również osoba, w imieniu której realizacji Usługi dokonuje podmiot współpracujący z ECOM Media, ponadto użytkownikiem Serwisu może być również osoba fizyczna przeglądająca jego treści lub kontaktująca się za jego pośrednictwem z ECOM Media, korzystająca z funkcjonalności lub zakładek Serwisu w celach informacyjnych;

1.2.3.

Parkingi – wyznaczone miejsca służące do odstawiania (parkowania) pojazdów mechanicznych lub innych środków komunikacji, w przedmiotowym przypadku ulokowane w bliskiej odległości głównych portów lotniczych kraju, jak również parkingi, z którymi ECOM Media współpracuje na podstawie odrębnych umów w zakresie oferowania i realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz zainstalowanej w nim wyszukiwarki, jak również parkingi, których operatorem są spółki z grupy ECOM Media;

1.2.4.

Usługi – usługi  świadczone drogą elektroniczną, oferowane Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu, takie jak:

Usługa parkingowa, szerzej opisana w Regulaminie świadczenia usług, na którą składa się:

Najem miejsca parkingowego  - odpłatne wynajęcie miejsca parkingowego na Parkingu, zrealizowane w ramach Usług świadczonych drogą elektroniczną, umożliwiające odstawienie pojazdu mechanicznego w pobliżu wybranego przez Klienta lotniska na czas zaplanowany w procesie realizacji Usługi;

Dowóz osób na teren lotniska w ramach najmu miejsca parkingowego – oferowana w ramach Usług ECOM Media możliwość przetransportowana Klienta korzystającego z danego Parkingu do danego terminala, realizowana wspólnie z najmem miejsca parkingowego lub samodzielnie;

Szczegółowe informacje dotyczące Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, w tym ich pełen rodzaj, zakres i opis, zasady zawierania umów na odległość oraz realizacji Usług, jak też procedura reklamacyjna znajdują się w Regulaminie świadczenia Usługi Parkingowej.

W celu uniknięcia wątpliwości, ECOM Media informuje Użytkowników, że każda oferowana przez Parkingi Usługa występuje odrębnie oraz jest odrębnie sprzedawana, z zastosowaniem właściwej stawki podatku od towarów i usług (VAT).

1.2.5.

Cena Rate Card - cena Usług wyświetlona w Serwisie jako przekreślona; jest to cena, jaką Użytkownik Serwisu zapłaci w przypadku rezerwacji i/lub zakupu Usług bezpośrednio na Parkingu.

Cena On-line - cena Usług wyświetlona w Serwisie bez przekreślenia; jest to cena, jaką Użytkownik Serwisu zapłaci w przypadku zakupu i/lub rezerwacji Usługi, korzystając z płatności on-line lub z tradycyjnego przelewu za pośrednictwem Serwisu przed przyjazdem na Parking.

1.3.

ECOM Media oświadcza, że jest właścicielem Serwisu oraz zainstalowanej w nim wyszukiwarki, przy czym ECOM Media informuje Użytkowników, że podmioty współpracujące z ECOM Media w zakresie oferowania możliwości rezerwacji Usług transportowej i parkingowej na swoich stronach internetowych (w szczególności touroperatorzy, biura podróży, linie lotnicze) nie będą stroną umów dototyczących realizowanych Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. Stroną umów dotyczącą realizowanych Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu będą odpowiednio operatorzy parkingów i przewoźnicy. 

1.4.

Serwis umożliwia Użytkownikom, działającym osobiście lub za pośrednictwem podmiotów współpracujących z ECOM Media, przeglądanie jego zasobów, korzystanie z funkcjonalności Serwisu, realizację Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, określonych w Regulaminie świadczenia Usług START Parking, kontakt z właścicielem Serwisu, funkcjonalności związane z obsługą posprzedażową, lub około sprzedażową Użytkowników lub Klientów, jak również Serwis oferuje możliwość pogłębienia wiedzy Użytkowników w zakresie korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez ECOM Media oraz daje możliwość złożenia reklamacji przez Użytkownika niezadowolonego z działania Serwisu.

1.5.

Serwis chroniony jest prawami autorskimi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) przysługującymi ECOM Media.

1.6.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:

urządzenie końcowe Użytkownika posiada dostęp do sieci Internet;

w urządzeniu końcowym Użytkownika zainstalowana jest przeglądarka internetowa;

w urządzeniu końcowym Użytkownika zainstalowany jest program obsługujący pliki w formacie PDF.

1.7.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Użytkowników obowiązuje zakaz wprowadzania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronach Serwisu, zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu treści sprzecznych z prawem, naruszających dobra osobiste osób trzecich, ECOM Media i innych Użytkowników, a ponadto wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznawanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.

1.8.

Poza wymienionymi powyżej Usługami oraz wyszukiwarką, Serwis oferuje ponadto funkcjonalności związane z obsługą Użytkownika oraz umożliwiające kontakt z administratorem Serwisu - „Strefa Użytkownika”, „Blog” i „Pomoc”, które poprzez formularze kontaktowe, jak również wprowadzone do Serwisu treści działają jako dodatkowa forma usług przed i posprzedażowych, oferowanych Użytkownikom Serwisu.

1.9.

Strona główna Serwisu oferuje również funkcjonalność czatu, gdzie użytkownik Serwisu, albo Użytkownik chcąc zarządzać swoją rezerwacją mogą uzyskać pomoc i informacje na temat działania Serwisu i oferowanych w nim Usług. Usługa Czatu realizowana jest za pośrednictwem i we współpracy z user.com.

1.10.

Strona główna Serwisu posiada na stałe wbudowane zakładki ułatwiające wyszukiwanie miejsc parkingowych do wynajęcia wokół 4 głównych portów lotniczych w Polsce oraz jedną o nazwie „pozostałe”, która po kliknięciu przekierowuje na stronę, gdzie bezpośrednio można sprawdzić ewentualne Usługi oferowane w Serwisie lub u partnerów ECOM Media za jego pośrednictwem.

1.11.

Użytkownik Serwisu powinien zaznajomić się z jego treścią wchodząc na stronę www ECOM Media i działać w zasobach Serwisu w zgodzie z treścią Regulaminu. Użytkownik korzystający z Serwisu w celu realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną za jego pośrednictwem zostanie poproszony o zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu w toku realizacji danej Usługi.

1.12.

Właściciel Serwisu zapewnia wszystkich Użytkowników o prowadzeniu swojej działalności gospodarczej zgodnie ze stosownymi przepisami powszechnie obowiązującymi, zasadami współżycia społecznego, zgodnie z przepisami chroniącymi prawa konsumenta, jak również zgodnie ze standardami świadczenia usług drogą elektroniczną, ustalonymi stosowną ustawą.

1.13.

Podmiotem odpowiedzialnym za wystawienie faktur jest Opeator Parkingu lub Zarządca Parkingu realizujący Usługę, określony w Regulaminie Usługi Parkingowej, Regulaminie Usługi Transportowej lub Regulaminie Parkingu.

 

2. Ochrona danych osobowych Użytkowników

2.1.

Dane osobowe wprowadzone przez Użytkowników do Serwisu, tj. imię, nazwisko, adres e-mail oraz/lub numer telefonu kontaktowego (dalej „Dane osobowe”), będą przetwarzane przez ECOM Media zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, jak również na podstawie przepisów wykonawczych do RODO, na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i innych, relewantnych.

Właściciel Serwisu ewentualnie gromadzone i przetwarzane dane osobowe Użytkowników zobowiązuje się przetwarzać zgodnie z zasadą minimalizacji danych oraz systematycznie pogłębiać wiedzę i zasoby techniczne służące ochronie danych osobowych przetwarzanych ewentualnie na stronach Serwisu.

Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu znajdują się w Polityce Prywatności START Parking.

2.2.

ECOM Media zbiera Dane osobowe Użytkowników w celu wykonania Usługi Pośredniczenia, w tym weryfikacji u podmiotów współorganizujących z ECOM MEDIA promocje faktu przekazania Użytkownikowi kodu rabatowego, w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, w celu dokonywania rezerwacji lub sprzedaży Usług, jak również w celu umożliwienia zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a wybranym przez niego podmiotem prowadzącym Parking, umowy o wykonanie Usługi, w tym Umowy przechowania pojazdu lub Umowy najmu miejsca postojowego.

2.3.

Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych Użytkowników przez ECOM Media w powyższych celach, w tym udostępniania Danych podmiotom prowadzącym parkingi, jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie Usługi Pośredniczenia lub Sprzedaży Usług, której stroną jest Użytkownik, lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem tej umowy, a w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ECOM MEDIA w związku z ewidencją Sprzedaży Usług, na podstawie prawnej z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

2.4.

ECOM MEDIA nie przetwarza Danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych. ECOM Media zobowiązuje się zgodnie z treścią ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie przesyłać Użytkownikom niezamówionej informacji handlowej, w szczególności w formie wiadomości e – mail, jeśli Użytkownik nie wyraził zgody na jej otrzymywanie.

2.5.

Odbiorcami Danych osobowych Użytkownika mogą być podmioty prowadzące parkingi, które mają świadczyć na rzecz Użytkownika usługi zrealizowane przez Użytkownika w Serwisie oraz podmioty współpracujące z ECOM Media, które pośredniczą w rezerwacji lub zakupie Usług na rzecz Użytkowników. Szczegółowe informacje o operatorach wybranych przez Użytkowników Parkingów oraz o prawach Użytkowników związanych z przetwarzaniem ich Danych osobowych przez te podmioty Klienci znajdą w regulaminach poszczególnych Parkingów, jak również w Polityce Prywatności Serwisu.

2.6.

Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawnione podmiotom świadczącym usługi w zakresie utrzymania i serwisu systemów informatycznych ECOM MEDIA, w tym dostawcom usług hostingu, na podstawie stosownych umów zawartych przez ECOM MEDIA z tymi podmiotami.

 

3. Obowiązek informacyjny ECOM Media

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązków umownych i ustawowych ECOM Media związanych ze świadczonymi Usługami Pośredniczenia lub Sprzedaży Usług, w szczególności dla celów prowadzenia dokumentacji sprzedaży Usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

3.1.

Podanie przez Użytkowników Danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia umowy i prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

3.2.

W każdej chwili Użytkownicy mają prawo żądania dostępu do treści ich danych osobowych zgromadzonych w Serwisie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych.

3.3.

Jeżeli Użytkownik uzna, że jego Dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.4.

Dodatkowe informacje dotyczące zasad przetwarzania przez ECOM Media Danych osobowych Użytkowników w ramach Serwisu można uzyskać w zakładce Polityka Prywatności Serwisu.

3.5.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania w Serwisie tzw. „plików cookies” określone są na stronach internetowych Serwisu pod adresem www.startparking.pl, jak również w osobnym dziale Polityki Prywatności startparking.pl.

3.6.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania Danych osobowych Użytkowników przez podmioty prowadzące Parkingi Użytkownicy i Klienci Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu mogą uzyskać w regulaminach poszczególnych Parkingów.

3.7.

Właściciel Serwisu zobowiązuje się poinformować Użytkownika w stosownej polityce, jak i w niektórych przypadkach w osobnej wiadomości, o zamiarze gromadzenia informacji podanych przez Klienta w procesie realizacji Usług, na których przetwarzanie Użytkownik wyraził zgodę, w celu grupowania i ustalania jego sprzedażowych preferencji (profilowanie). Użytkownik ma prawo uzyskać informację o zakresie i celu przetwarzania jego danych osobowych w każdym czasie i przypadku. Właściciel Serwisu oświadcza, że aktualnie nie stosuje mechanizmów pozwalających na profilowanie zachowań Użytkownika na podstawie jego aktywności na stronach Serwisu.

 

4. Odpowiedzialność ECOM Media

4.1.

ECOM MEDIA odpowiada wobec Użytkownika za prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, za umożliwienie za pośrednictwem Serwisu procesu realizacji (zamówienia i rozliczenia) Usług świadczonych drogą elektroniczną na stronach Serwisu, na terenie wybranego przez Użytkownika Parkingu, jak również za utrzymywanie Serwisu na odpowiednim poziomie technicznym i funkcjonalnym.

ECOM MEDIA dokłada wszelkich starań dla zapewnienia ciągłości, niezawodności i rozliczalności świadczonych za pośrednictwem Serwisu Usług, jakkolwiek nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu, spowodowane działaniem osób trzecich, czy z przyczyn nieleżących po stornie ECOM Media, czy też poprzez przerwy w działaniu sieci dostępowej Internet, z której korzysta dany Użytkownik.

ECOM Media jako właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia opisane w art. 12 – 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną stosownie do ich treści.

Operator lub Zarządca Parkingu nie odpowiada za zmianę, albo anulowanie rezerwacji danej wycieczki, czy lotu, z którymi wiąże się skorzystanie z Usługi Parkingowej przez Klienta w przypadku, gdy Klient zamierzający zrealizować Usługę Parkingową, korzysta z kuponu rabatowego, otrzymanego od podmiotu współpracującego z Operatorem Parkingu (dalej: „Pośrednik”, albo „Touroperator”). W przypadku anulowania lub zmiany terminu danego wydarzenia organizowanego przez Pośrednika, Klient otrzyma informację od Operatora Parkingu o anulowaniu lub zmianie swojej rezerwacji na Usługę Parkingową. W przypadku, gdy Usługa Parkingowa realizowana z użyciem kodu rabatowego otrzymanego przez Klienta od Touroperatora zostanie anulowana lub zmieniona z przyczyn leżących po stronie Touroperatora, wszelkie reklamacje i ewentualne spory mogące wynikać z zaistniałej sytuacji Klient zobowiązany jest kierować odpowiednio do Touroperatora, czyli podmiotu, od którego kod rabatowy na Usługę Parkingową otrzymał.

 

5. Postępowanie reklamacyjne.

5.1.

Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań aby świadczone przez niego Usługi, jak również oferowane zasoby Serwisu funkcjonowały w sposób należyty i nieprzerwany, jednakże Użytkownik niezadowolony z takiego funkcjonowania, albo Użytkownik, który ma życzenie zgłosić uwagi co do funkcjonowania Serwisu może to zrobić zarówno poprzez wiadomość e – mail przesłaną na adres kontaktowy właściciela Serwisu, podany na pierwszej stronie Regulaminu, jak również na stronie głównej Serwisu, albo przy użyciu formularza reklamacyjnego, również dostępnego w zasobach Serwisu. Tryb postępowania reklamacyjnego odnoszącego się do świadczonych za pośrednictwem Serwisu Usług, został opisany w osobnym Regulaminie świadczenia Usługi Parkingowej.

5.2.

Podmiotem odpowiedzialnym za przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji jest Operator Parkingu lub Zarządca Parkingu realizujący Usługę.

 

6. Gwarancja Najniższej Ceny

Cel

Celem promocji „Gwarancja Najniższej Ceny” (dalej: „Gwarancja”) jest udzielenie Klientom gwarancji najniższej ceny za połączenie usługi Parkingowe przy lotniskach Warszawa Okęcie, Katowice Pyrzowice, Poznań Ławica oraz Gdańsk Rębiechowo, według zasad określonych poniżej.

Organizator

Organizatorem promocji Gwarancja jest Ecom Media Group sp. z o.o. siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42 w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000950300 NIP 5272681063.

Zasady

Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do usługi Parkingowej i/lub transportowej na i z lotniska i działa, jeśli Parking lub serwis na którym Klient znajdzie usługę w kwocie niższej od oferowanej przez Serwis, dostarcza usługę w tej samej lub podobnej lokalizacji oraz zapewnia ten sam lub co najmniej podobny poziom bezpieczeństwa co START Parking. Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie dla założonych rezerwacji, których data wjazdu na Parking jest w okresie od 15-stego września do 15-stego czerwca każdego roku.


Lokalizacja: Parking, na którym Klient znalazł usługę w niższej cenie jest zlokalizowany w tej samej lokalizacji lub podobnej tzn. jest zlokalizowany nie dalej od lotniska niż odległość START Parkingu (lub Parkingu oferowanego w Serwisie) do lotniska, obliczana na podstawie wskazań Google Maps.

Bezpieczeństwo: Parking na którym Klient znalazł usługę w niższej cenie oferuje bezpieczeństwo na podobnym poziomie co START Parking. “Podobny poziom” oznacza, że z 10 ważnych obszarów z zakresu bezpieczeństwa, które spełnia START Parking, usługa w niższej cenie spełnia co najmniej 2 najważniejsze warunki z tego zakresu (pkt 1 i 2 poniżej) dla usługi sprzedawanej w sektorze EKO:

Parking posiada system Parkingowy lub zautomatyzowany wjazd lub inne rozwiązanie, które identyfikuje rezerwacje i pojazd który wjeżdża i wyjeżdża z Parkingu oraz zapisuje informacje o tym zdarzeniu w sposób zautomatyzowany;

Parking dostarcza usługę transportową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Polsce, to jest w szczególności posiada odpowiednią licencję transportową, wymaganą prawem do wykonywania usługi przewozu pasażerów na i z lotniska;
oraz dodatkowych następujących warunków dla usług sprzedawanych w sektorze PLUS:

Parking oferuje dodatkowe ubezpieczenie na wypadek tzw. szkód Parkingowych

Parking oferuje rozszerzone ubezpieczenie pojazdu od kradzieży na kwotę co najmniej 1.000.000 zł oraz dodatkowych następujących warunków dla usług sprzedawanych w sektorze PREMIUM:

Parking oferuje parkowanie pojazdu na miejscach o szerokości co najmniej 10 cm szerszej od standardowego rozmiaru miejsca Parkingowego, to jest szerokość miejsca ma co najmniej 260 cm szerokości.

Aby skorzystać z zaoferowanej Gwarancji, należy skontaktować się z Centrum Pomocy START Parking, wykorzystując formy kontaktu dostępne na www.startparking.pl w przeciągu 48 godzin od uzyskania tańszej oferty u innego Sprzedawcy i przedstawić dokumenty określone w pkt 3 poniżej.

START Parking zastrzega sobie prawo zweryfikowania, czy alternatywna oferta jest wiarygodna. W celu weryfikacji przez Organizatora podobnej usługi Parkingowej identycznego, Klient zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi:

a. zrzut ekranu potwierdzający rezerwację, usługę lub wyniki wyszukiwania

b. nazwę, adres internetowy, numer telefonu Sprzedawcy

c. inne dokumenty potwierdzające wyszukanie podobnej usługi.

Gwarancja będzie realizowana w przypadku różnicy w cenie większej niż 1 zł. W tym przypadku Organizator obniży cenę sprzedanych usług do ceny niższej i zwróci różnicę w cenie Klientowi. W przypadkach spornych Klient może anulować rezerwację i wpłacone środki pieniężne zostaną wypłacone Klientowi o ile spełnia warunki bez kosztowej anulacji.

Wniosek o świadczenie z tytułu „Gwarancji Najniższej Ceny” Klienta zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni od zgłoszenia takiego przypadku.

Czas trwania - Promocja obowiązuje do odwołania.

 

7. Postanowienia końcowe

7.1.

W sprawach nieuregulowanych w postanowieniach Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawach konsumenta i innych.

7.2.

Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez ECOM Media poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej Serwisu, przy czym zmieniony Regulamin nie będzie miał zastosowania do umów o wykonanie Usług Pośredniczenia lub Sprzedaży Usług zawartych pomiędzy ECOM Media a Użytkownikiem do dnia opublikowania na stronie internetowej Serwisu nowego Regulaminu, co oznacza, że do umów o wykonanie Usług Pośredniczenia lub Sprzedaży Usług zawartych przed tym dniem, aż do dnia ich rozwiązania lub wygaśnięcia, stosować się będzie Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu ich zawarcia.

7.3.

a. Językiem Regulaminu jest język polski. 

b. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2023 roku.

c. Regulamin dostępny jest na stronie www.startparking.pl/polityka-prywatnosci-i-regulaminy